Čítať viac
Objednávka porezu online

Obchodné podmienky

1. VŠEOBEC­NÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto Všeobec­né obchod­né pod­mienky upravu­jú prá­va a povin­nos­ti zmlu­vných strán vyplý­va­júce z kúp­nej zmlu­vy
uzatvorenej medzi:

PREDÁ­VA­JÚCIM, ktorým je twd SK, s r.o.,
so síd­lom Priemy­sel­ná 15278/14, 97401 Ban­ská Bystri­ca
, IČO: 48185621, DIČ: 2120081513, DPH: SK2120081513,
zapísaná v OR vede­nom Okres­ným súdom Ban­ská Bystri­ca, Odd­iel: Sro, Vlož­ka č.: 28173/S, (ďalej len predá­va­jú­ci“)

a

KUPU­JÚCIM, ktorej pred­me­tom je kúpa a predaj tovaru na inter­ne­tových obchodoch spoločnos­ti twd SK, s.r.o. Kupu­júcim je spotrebiteľ ale­bo pod­nikateľ. Spotrebiteľom je fyz­ická oso­ba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmlu­vy nekoná v rám­ci svo­jej obchod­nej ale­bo inej pod­nikateľskej čin­nos­ti ale­bo v rám­ci samostat­ného výkonu svo­jho povolania.

Právne vzťahy predá­va­júce­ho so spotrebiteľom výslovne neupravené tými­to obchod­ný­mi pod­mienka­mi sa ria­dia prís­lušný­mi ustanove­ni­a­mi zák. č. 40/1964 Zb., Občianske­ho zákon­ní­ka, zákona č. 102/2014 Zb. o ochrane spotrebiteľa pri preda­ji tovaru na zák­lade zmlu­vy uzatvorenej na diaľku, ako aj súvisiaci­mi pred­pis­mi, všetko v znení noviel. Pod­nikateľom je oso­ba zapísaná v obchod­nom reg­istri, ale­bo oso­ba, ktorá pod­niká na zák­lade živnos­ten­ského opráv­ne­nia. Pre úče­ly tých­to všeobec­ných obchod­ných pod­mienok sa pod poj­mom pod­nikateľ rozu­mie ten, kto jed­ná v súlade s pred­chádza­jú­cou vetou v rám­ci svo­jej pod­nikateľskej čin­nos­ti. Ak kupu­jú­ci uvedie v objed­návke svo­je IČO ale­bo DIČ, potom zároveň berie na vedomie, že preň pla­tia pravidlá všeobec­ných obchod­ných pod­mienok pre pod­nikateľov. Právne vzťahy predá­va­júce­ho s kupu­júcim, ktorý je pod­nikateľom, výslovne neupravené tými­to obchod­ný­mi pod­mienka­mi, sa ria­dia prís­lušný­mi ustanove­ni­a­mi zákona č. 513/1991 Zb., Obchod­ného zákon­ní­ka, v plat­nom znení, ako aj súvisiaci­mi predpismi.

Poš­tová adresa:
twd SK, s r.o., Priemy­sel­ná 15278/14, 97401 Ban­ská Bystri­ca

Bankové spo­je­nie:
Uni­Cred­it Bank Czech Repub­lic and Slo­va­kia, a.s.,)
IBAN: SK18 1111 0000 0013 7237 1018
SWIFT (BIC) UNCRSKBX

Sloven­ská sporiteľňa a.s. Ban­ská Bystri­ca
IBAN: SK23 0900 0000 0050 7235 0264
SWIFT (BIC) GIBASKBX

Všeobec­ná úverová ban­ka a.s. Ban­ská Bystri­ca
IBAN: SK64 0200 0000 0033 2129 3151
SWIFT (BIC) SUBASKBX

Orgán dozoru:
Inšpek­torát SOI pre Ban­skobystrický kraj
Dol­ná 46, 974 00 Ban­ská Bystri­ca
odbor tech­nick­ej kon­troly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 048/412 49 69
fax. č: 048/4124 693
e‑mail: bb@​soi.​sk

1.2. Dodá­vateľ zvere­jňu­je zoz­nam tovarov, ktoré ponú­ka zákazníkovi a umožňu­je zákazníkovi tovary objed­ná­vať prostred­níctvom e‑shopov patriaci­ch pre­vázd­ko­vateľovi (ďalej iba e‑shop). Zmlu­vné strany sa dohodli, že kupu­jú­ci odoslaním objed­návky potvrdzu­je, že súh­lasí s tým, že tieto všeobec­né obchod­né pod­mienky sa budú vzťa­ho­vať na všetky kúp­ne zmlu­vy uza­vreté prostred­níctvom e‑shopu, ktorú pre­vádzku­je predá­va­jú­ci. Odoslaním objed­návky for­mou elek­tron­ick­ého obchodu zákazník vyjadru­je, že si všeobec­né obchod­né pod­mienky prečí­tal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým pod­mienkam a že s nimi súh­lasí. Všeobec­né obchod­né pod­mienky sú neod­deliteľ­nou súčasťou kúp­nej zmluvy.

1.3. Zoz­nam tovaru na ake­jkoľvek inter­ne­tovej stránke, ktorý pre­vádzku­je predá­va­jú­ci, je kataló­gom bežne dodá­vaného tovaru a predá­va­jú­ci nezaruču­je okamžitú dos­tup­nosť všetkých uve­dených tovarov. Dos­tup­nosť tovaru bude pre kupu­júce­ho potvr­dená na zák­lade otázky kupu­júce­ho. Infor­matív­na dos­tup­nosť je uve­dená pri kaž­dom tovare.

1.4. Cena tovaru zahŕňa daň z pri­danej hod­no­ty (DPH) a recyk­lačné poplatky. Cena neza­hŕňa nák­la­dy na doruče­nie objed­naného tovaru do mies­ta určenia.

2. SPÔ­SOB UZATVÁRA­NIA KÚP­NEJ ZMLUVY

2.1. Kúp­na zmlu­va je uzatvorená záväzným akcep­to­vaním návrhu na uzatvore­nie kúp­nej zmlu­vy kupu­júce­ho predá­va­júcim vo forme kupu­júcim vyplnenej a odoslenej objed­návky cez inter­ne­tovú stránku predá­va­júce­ho, prí­pade odoslanie objed­návky e‑mailom ale­bo tele­fon­icky (ďalej len objed­náv­ka”). Auto­mat­icky odosielané Ozná­me­nie o pri­jatí objed­návky’, ktoré kupu­jú­ci obdrží na svo­ju e‑mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objed­návky, sa nepo­važu­je za záväzné akcep­to­vanie objed­návky. Toto ozná­me­nie má len infor­matívny charak­ter za účelom upove­dome­nia kupu­júce­ho o pri­jatí objed­návky v objed­návkovom sys­téme predávajúceho.

2.2. Záväzným akcep­to­vaním objed­návky kupu­júce­ho predá­va­júcim je tele­fon­ické ale­bo e‑mailové potvr­de­nie predá­va­júcim kupu­júce­mu o akcep­to­vaní objed­návky po pred­chádza­jú­com pri­jatí objed­návky kupu­júcim a po overení dos­tup­nos­ti tovaru, plat­ných cien a ter­mínu doda­nia tovaru požadovaného kupu­júcim označené ako Potvr­de­nie objed­návky’. V prí­pade zis­te­nia vyššej ceny má predá­va­jú­ci povin­nosť vyži­adať od zákazní­ka súh­las so zme­nou ceny podľa aktuál­ne­ho cen­ní­ka pred potvr­dením objed­návky. Až ude­lením súh­la­su zákazní­ka so zme­nou ceny a násled­ným potvr­dením (akcep­to­vaním) objed­návky zo strany predá­va­júce­ho sa zmlu­vný vzťah považu­je za uzavretý.

2.3. Vytvorením objed­návky kupu­jú­ci berie na vedomie, že doruče­nie tovaru je spoplat­nené aktuálne plat­ným sad­zob­níkom poplatkov za dopravu na danom inter­ne­tovom obchode. Výš­ka poplatkov za doruče­nie tovaru je uve­dená pri­amo pri uzatváraní objed­návky, ako aj v sekcii infor­má­cie o nákupe. Popla­tok za doruče­nie tovaru zahŕňa popla­tok za doruče­nie zásielky preprav­nou spoločnosťou, popla­tok za zvolený spô­sob plat­by, a balné.

3. STORNOVANIE OBJEDNÁVKY

3.1. Kupu­jú­ci má prá­vo stornovať objed­návku e‑mailom, osob­nou návštevou ale­bo tele­fon­icky, doki­aľ nie je objed­náv­ka pre­vza­tá kupujúcim.

3.2. Dodá­vateľ má prá­vo stornovať objed­návku, ak z dôvo­du vypreda­nia ale­bo nedos­tup­nos­ti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsil­ia, ktoré možno od neho spravodli­vo požadovať nie je schop­ný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej tými­to obchod­ný­mi pod­mienka­mi, ale­bo v cene, ktorá je uve­dená v elek­tron­ick­om obchode, poki­aľ sa so zákazníkom nedo­hodne inak. Kupu­jú­ci má v takom­to prí­pade prá­vo odstúpiť od kúp­nej zmluvy.

4. POD­MIENKY DODA­NIA TOVARU

4.1. Ak sa nedo­hod­lo inak, dodá­vateľ sa zaväzu­je tovar dodať naj­neskôr do 14 pra­cov­ných dní od emailového potvr­de­nia objed­návky zákazníkovi.

4.2. Pri doručení zásielky kuriérom je zákazník povin­ný skon­trolo­vať zásielku – jej prí­pad­né poško­de­nie. Pri doručení kuriérom musí kupu­jú­ci spísať rekla­mačný pro­tokol na mieste o poško­de­nom / porušenom balení zásielky. V prí­pade, že zásiel­ka je poško­dená a po kon­t­role obsahu zásielky je zis­tené, že obsah zásielky nezod­povedá obsahu fak­túry / objed­návky, ale­bo jej obsah je poško­dený, je zákazník povin­ný túto sku­točnosť zapísať v prí­tom­nos­ti kuriéra do škodového zápisu. Pri nes­plnení vyplne­nia škodového zápisu, doda­točné reklamá­cie neb­udú akcep­to­vané. Zákazník je povin­ný uschovať obalový mater­iál zásielky až do ukonče­nia šetre­nia príčin vzniknutej škody.

4.3. Zákazník je povin­ný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybal­iť a zis­tiť či nie je mechan­icky poško­dený a či obsah bale­nia zod­povedá fak­tur­ované­mu tovaru. V prí­pade, že obsah zásielky nezod­povedá fak­tur­ované­mu tovaru, ale­bo je tovar mechan­icky poško­dený (avšak bez známok poško­de­nie samot­nej zásielky, na čo sa vzťahu­je bod 4.2.), je zákazník túto sku­točnosť bezod­kladne oznámiť predá­va­júce­mu. Zákazník je povin­ný uschovať obalový mater­iál zásielky až do ukonče­nia šetre­nia príčin vzniknutej škody.

4.4. Kupu­jú­ci obdrží ku každej zásielke fak­túru e‑mailom ale­bo pri­amo s tovarom. Tam kde je nut­ný záručný list, dostane ho v balení.

4.5. Zákazník je infor­movaný o odoslaní tovaru jeden pra­cov­ný deň pred jeho doručením. Zákazník je povin­ný zabezpečiť bezprob­lé­mové pre­vza­tie tovaru, najmä tým, že v dňoch pláno­vaného doruče­nia bude dos­tup­ný na tele­fón­nom čísle určenom pre doruče­nie ale­bo prí­tom­ný na adrese doruče­nia. Poki­aľ túto povin­nosť nie je možné splniť, je povin­ný infor­movať dodá­vateľa, resp. prepravnú spoločnosť a dohod­núť sa s nimi na náhrad­nom ter­míne doruče­nia ale­bo určiť náhrad­nú osobu, ktorá povin­nosť pre­vza­tia tovaru splní za pôvod­ného prí­jem­cu zásielky.

4.6. Kupu­jú­ci nadobú­da vlast­nícke prá­vo k tovaru až úplným zaplatením celej kúp­nej ceny za tovar.

5. ODSTÚPE­NIE OD KÚP­NEJ ZMLUVY

5.1. Spotrebiteľ je opráv­nený odstúpiť od kúp­nej zmlu­vy v lehote 14 kalendárnych dní od pre­vza­tia tovaru podľa tých­to všeobec­ných obchod­ných pod­mienok bez uda­nia dôvo­du v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri preda­ji tovaru na zák­lade zmlu­vy uza­vretej na diaľku, v znení nesko­rších predpisov.

5.2. Odstúpe­nie od zmlu­vy musí spotrebiteľ uro­biť písom­nou for­mou na mailovú adresu predá­va­júce­ho info@​twd.​sk. Odstúpe­nie od kúp­nej zmlu­vy musí obsa­ho­vať iden­ti­fiká­ciu kupu­júce­ho, čís­lo a dátum objed­návky, pres­nú špeci­fiká­ciu tovaru, a pre zrých­le­nie spra­co­v­a­nia žia­dosti odporúčame uviesť aj čís­lo vášho bankového účtu. Zároveň s odstúpením od kúp­nej zmlu­vy je povin­ný doručiť predá­va­júce­mu tovar kom­plet­ný spolu s prís­lušen­stvom vrá­tane doku­men­tá­cie, návo­du a záručného lis­tu, a to zaslaním ale­bo pri­ne­sením na adresu predá­va­júce­ho. Zásielky na dobierku predá­va­jú­ci nepreberá.

5.3. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmlu­vy, pred­me­tom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynu­tia leho­ty na odstúpe­nie od zmlu­vy. Leho­ta na odstúpe­nie od zmlu­vy je zachovaná, ak kupu­jú­ci zašle ozná­me­nie o uplat­není prá­va na odstúpe­nie od zmlu­vy pred tým, ako uplynie leho­ta na odstúpe­nie od zmluvy.

5.4. Odstúpením spotrebiteľa od zmlu­vy sa zmlu­va od zači­atku ruší. Predá­va­jú­ci je povin­ný pre­vzi­ať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi bez zby­točného odkladu, naj­neskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpe­nia od zmlu­vy všetky plat­by, ktoré kupu­jú­ci preukáza­teľne uhradil v súvis­losti s uza­vretím zmlu­vy. Predá­va­jú­ci však nie je povin­ný uhradiť kupu­júce­mu doda­točné nák­la­dy, ak si kupu­jú­ci zvo­lil iný spô­sob doruče­nia, ako je najlac­ne­jší bežný spô­sob doruče­nia ponúkaný predá­va­júcim. Úhra­da bude usku­toč­nená rov­nakým spô­sobom, aký kupu­jú­ci použil pri platbe predá­va­júce­mu, ak kupu­jú­ci neu­viedol iný spô­sob úhrady vo for­mulári na odstúpe­nie od zmlu­vy, a to bez účto­va­nia akýchkoľvek ďalších poplatkov.

5.5. V prí­pade, že spotrebiteľ odstúpi od zmlu­vy v zmysle bodu 5.2. tých­to všeobec­ných obchod­ných pod­mienok a doručí predá­va­júce­mu tovar, ktorý je použitý, poško­dený ale­bo neú­plný, ale­bo hod­no­ta tovaru je znížená v dôsled­ku takého zaobchádza­nia s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádza­nia potreb­ného na zis­te­nie vlast­nos­tí a funkčnos­ti tovaru, má predá­va­jú­ci voči kupu­júce­mu v súlade s § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení nesko­rších pred­pisov nárok na náhradu škody vo výške hod­no­ty opravy tovaru a uve­de­nia tovaru do pôvod­ného stavu.

5.6. Spotrebiteľ pri odstúpení od zmlu­vy znáša pri­ame nák­la­dy na vráte­nie tovaru predá­va­júce­mu. Kupu­jú­ci tak­tiež znáša a aj pri­ame nák­la­dy na vráte­nie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostred­níctvom poš­ty. Pri­ame nák­la­dy spo­jené s vrátením tovaru nemožno primer­ane vypočí­tať vopred. Podľa dos­tup­ných infor­má­cií je pred­pok­ladaný odhad tých­to nák­ladov vo výške od 2EUR do 20EUR.

5.7. Spotrebiteľ nemôže bez uve­de­nia dôvo­du odstúpiť od zmlu­vy, ktorej pred­me­tom je:

 • predaj tovaru uza­vretého v ochran­nom obale, ktorý nie je vhod­né vrátiť z dôvo­du ochrany zdravia ale­bo z hygien­ick­ých dôvodov a ktorého ochran­ný obal bol po dodaní porušený
 • predaj tovaru zho­toveného podľa oso­bit­ných poži­a­daviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru ale­bo tovaru určeného oso­bitne pre jed­ného spotrebiteľa.

5.8. Kupu­jú­ci odoslaním objed­návky predá­va­júce­mu potvrdzu­je, že predá­va­jú­ci včas a riadne splnil svo­je infor­mačné povin­nos­ti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri preda­ji tovaru na zák­lade zmlu­vy uza­vretej na diaľku.

5.9. Kupu­jú­ci berie na vedomie sku­točnosť, že ak sú s tovarom posky­to­vané darčeky, je darova­cia zmlu­va medzi predá­va­júcim a kupu­júcim uzatvorená s pod­mienk­ou, že ak dôjde k využi­tiu prá­va odstúpiť od zmlu­vy, darova­cia zmlu­va strá­ca účin­nosť a kupu­jú­ci je povin­ný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisi­ace poskyt­nuté darčeky. Za darček je považo­vaný aj tovar dodaný v sym­bol­ick­ej hod­note, ak je jeho dodanie kupu­júce­mu prezen­to­vané ako darček k tovaru, ktorý kupu­jú­ci vra­cia do 14 dní bez uda­nia dôvo­du. V prí­pade, že tieto darčeky neb­udú vrátené späť spolu s vra­ceným tovarom, budú tieto hod­no­ty chá­pané ako bezdôvod­né obo­hate­nie kupujúceho.

6. ZÁRUČNÁ DOBAREKLAMÁCIE

6.1. Záručná doba na nový tovar je v súlade s § 620 Občianske­ho zákon­ní­ka 24 mesiacov.

6.2. Záručná doba na použitý tovar je v súlade s § 620 Občianske­ho zákon­ní­ka 12 mesiacov.

6.3. Pri použit­om tovare okrem zákon­nej záruky garan­tu­jeme aj zmlu­vnú záruku v rozsahu od 1 do 24 mesi­a­cov, ktorá je uvádzaná zvlášť pri kaž­dom predá­vanom tovare. Počas trva­nia zmlu­vnej záruky má kupu­jú­ci pri uplatňo­vaní reklamá­cie rov­naké prá­va ako pri uplatňo­vaní záruky na nový tovar. Ak je použitý tovar reklam­ovaný počas trva­nia zmlu­vnej záruky, je daná reklamá­cia vybavo­vaná pred­nos­tne a v prí­pade uzna­nia reklamá­cie servis­ným stre­diskom ponúkame v rám­ci našich možnos­tí kupu­júce­mu výmenu zari­ade­nia za funkčný kus rov­nakej kval­i­ty, čím sa skracu­je doba vybave­nia reklamácie.

6.4. Post­up zadá­va­nia reklamá­cie je ten istý ako v bode 5.2.

7. SPRA­CO­V­ANIEOCHRANA OSOB­NÝCH ÚDA­JOV SPOTREBITEĽA

7.1. Predá­va­jú­ci zhro­mažďu­je osob­né úda­je zákazní­ka výlučne na plne­nie svo­jich záväzkov voči zákazníkovi, a to hlavne pri vys­tavení fak­túry, kon­tak­to­vaní zákazní­ka v súvis­losti s vybavo­vaním jeho objed­návky a doručení objed­naného tovaru. predá­va­jú­ci zod­povedá za to, že osob­né úda­je zákazní­ka neb­udú použité na iné úče­ly, najmä neb­udú sprís­tup­nené tretím osobám (okrem rozsahu potreb­ného na doruče­nie tovaru).

7.2. Pre­vádzko­vateľ pri spra­co­v­aní osob­ných úda­jov pos­tupu­je v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osob­ných úda­jov, ako aj s nar­i­adením Európske­ho par­la­men­tu a Rady () 2016/679 (GDPR). Všeobec­nú infor­mačnú povin­nosť ohľadne ochrany osob­ných úda­jov nájde spotrebiteľ v našom infor­mačnom pan­e­ly v sekcii Zásady spra­co­v­a­nia osob­ných údajov”.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVE­NIA

8.1. Predá­va­jú­ci si vyhradzu­je prá­vo na zmenu tých­to všeobec­ných obchod­ných pod­mienok. Povin­nosť písom­ného ozná­me­nia zme­ny v tých­to všeobec­ných obchod­ných pod­mienkach je splnená umi­est­nením na inter­ne­tovej stránke elek­tron­ick­ého obchodu predávajúceho.

8.2. Na vzťahy neupravené tými­to všeobec­ný­mi obchod­ný­mi pod­mienka­mi sa vzťahu­jú prís­lušné ustanove­nia Občianske­ho zákon­ní­ka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elek­tron­ick­om obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štát­nej kon­t­role vnú­torného trhu vo veci­ach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niek­torých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení nesko­rších pred­pisov a a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri preda­ji tovaru na zák­lade zmlu­vy posky­to­vanej na diaľku.

8.3. Tieto všeobec­né obchod­né pod­mienky nadobú­da­jú účin­nosť voči kupu­júce­mu uza­vretím kúp­nej zmluvy.

8.4. Prí­pad­né spory medzi twd SK, s r.o. a kupu­júcim je možné riešit aj mimosúd­nou ces­tou. V takom­to prí­pade kupu­jú­ci – spotrebiteľ môže kon­tak­to­vať Sloven­skú obchod­nú inšpekciu, ktorá na Sloven­sku zas­trešu­je mimosúdne rieše­nie sporov. Skôr ako môže byť pristúpené k mimosúd­ne­mu rieše­niu sporu, je potreb­né najprv kon­tak­to­vať predá­va­júce­ho, a pokúsiť sa spor vyriešiť napriamo.

Alter­natívne rieše­nie spotrebiteľských sporov | Sloven­ská Obchod­ná inšpekcia

8.5. Kupu­jú­ci zaslaním objed­návky potvrdzu­je, že si tieto všeobec­né obchod­né pod­mienky prečí­tal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Banskej Bystri­ci, dňa 10. 062020

doku­men­ty na stiahnutie

Rekla­mačný pori­adok twd SK, s r.o., Priemy­sel­ná 15278/14, 974 01 Ban­ská Bystri­ca
plat­ný pre obchodovanie prostred­níctvom elek­tron­ick­ého obchodu

VŠEOBEC­NÉ USTANOVENIA

1. Obchod­ná spoločnosť twd SK, s.r.o., so síd­lom Priemy­sel­ná 15278/14, 97401 Ban­ská Bystri­ca – vydá­va v zmysle ustanove­nia zákona č. 102/2014 Zb. o ochrane spotrebiteľa pri preda­ji tovaru nasle­dovný Rekla­mačný pori­adok, ktorým sa spotrebitelia infor­mu­jú o rozsahu, pod­mienkach a spô­sobe uplat­ne­nia zod­poved­nos­ti za vady výrobkov a služieb (ďalej len

reklamá­cia”) vrá­tane úda­jov o tom, kde možno reklamá­ciu uplat­niť a o vykoná­vaní záručných opráv.

2. Spotrebiteľom je fyz­ická oso­ba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmlu­vy nekoná v rám­ci svo­jej obchod­nej ale­bo inej pod­nikateľskej čin­nos­ti ale­bo v rám­ci samostat­ného výkonu svo­jho povola­nia. Právne vzťahy predá­va­júce­ho so spotrebiteľom výslovne neupravené tými­to obchod­ný­mi pod­mienka­mi sa ria­dia prís­lušný­mi ustanove­ni­a­mi zák. č. 40/1964 Zb., Občianske­ho zákon­ní­ka, zákona č. 102/2014 Zb. o ochrane spotrebiteľa pri preda­ji tovaru na zák­lade zmlu­vy uzatvorenej na diaľku, ako aj súvisiaci­mi pred­pis­mi, všetko v znení noviel.

3. Pod­nikateľom je oso­ba zapísaná v obchod­nom reg­istri, ale­bo oso­ba, ktorá pod­niká na zák­lade živnos­ten­ského opráv­ne­nia. Právne vzťahy predá­va­júce­ho s kupu­júcim, ktorý je pod­nikateľom, sa ria­dia prís­lušný­mi ustanove­ni­a­mi zákona č. 513/1991 Zb., Obchod­ného zákon­ní­ka, v plat­nom znení, ako aj súvisiaci­mi predpismi.

4. Ten­to Rekla­mačný pori­adok infor­mu­je spotrebiteľov o rozsahu, pod­mienkach a spô­sobe uplat­ne­nia zod­poved­nos­ti za vady výrobkov a služieb (ďalej len reklamá­cia”) vrátene úda­jov o tom, kde možno reklamá­ciu uplat­niť, ako aj o vykoná­vaní záručných opráv.

5. Rekla­mačný pori­adok je viditeľne umi­est­nený na pre­vádzke spoločnos­ti twd SK, s.r.o.,

v ktorej sa predá­va­jú výrobky a posky­tu­jú služ­by spotrebiteľovi a je zvere­j­nený na prezen­tačných inter­ne­tových stránkach spoločnos­ti twd SK, s.r.o.

6. Uza­vretím kúp­nej zmlu­vy medzi spoločnosťou twd SK, s.r.o. a spotrebiteľom ale­bo uza­vretím zmlu­vy o dielo medzi spoločnosťou twd SK, s.r.o. a spotrebiteľom pris­tupu­je spotrebiteľ k pod­mienkam uve­deným v tom­to Rekla­mačnom poriadku.

7. Ten­to Rekla­mačný pori­adok upravu­je prá­va spotrebiteľa tak, aby neboli dotknuté jeho prá­va garan­to­vané kogent­ný­mi ustanove­ni­a­mi právnych pred­pisov, najmä ustanove­ni­a­mi Zákona a OZ. Po uplynutí záručnej doby upravenej kogent­ný­mi ustanove­ni­a­mi právnych pred­pisov, majú pod­mienky stanovené v tom­to Rekla­mačnom pori­ad­ku pred­nosť pred ustanove­ni­a­mi právnych predpisov.

8. Ten­to rekla­mačný pori­adok nahrádza vyh­láse­nie predá­va­júce­ho v zmysle ustanove­nia § 620 ods.3 Občianske­ho zákon­ní­ka, ktorým predá­va­jú­ci urču­je pod­mienky a rozsah záruky, ak záručná doba vyz­načená v záručnom liste je dlhšia ako zákonom garan­to­vaná záručná doba.

9. Pod­mienky záruky vyz­načené predá­va­júcim na záručnom liste majú pred­nosť aj pred ustanove­ni­a­mi tohto Rekla­mačného poriadku.

ZOD­POVED­NOSŤ ZA VADY, ZÁRUČNÉ PODMIENKY

10. Predá­va­jú­ci zod­povedá za vady, ktoré má predaný tovar pri pre­vza­tí kupu­júcim (§ 619 ods. 1 OZ) a za vady, ktoré sa vyskyt­nú po pre­vza­tí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 OZ). Kupu­jú­ci je opráv­nený predá­vanú vec pred pre­vza­tím prezrieť. Predá­va­jú­ci nezod­povedá za vady, ktoré mohol kupu­jú­ci pri prehli­ad­ke zis­tiť, najmä nezod­povedá za to, ak kupu­jú­ci neskôr bude reklam­ovať chýba­júce prís­lušen­st­vo predá­vanej veci ale­bo mechan­ické poško­de­nie veci zis­titeľné pri prehli­ad­ke. Predá­va­jú­ci za také­to vady nezod­povedá ani vtedy ak kupu­jú­ci nevyužil možnosť vykon­ať prehli­ad­ku predá­vanej veci.

11. Pri použitých veci­ach predá­va­jú­ci nezod­povedá za vady vzniknuté ich použitím ale­bo opotrebením. Pri veci­ach predá­vaných za nižšiu cenu nezod­povedá za vadu, pre ktorú bola dojed­naná nižšia cena.

12. Záručná doba je 24 mesi­a­cov od dňa kúpi tovaru, uve­deného na dok­lade, ktorý potvrdzu­je zaplate­nie kúp­nej ceny ale­bo ceny za vyko­nanie diela prí­padne na dok­lade, ktorým sa potvrdzu­je záručná doba tovaru ale­bo služ­by (záručný list). Doba od uplat­ne­nia prá­va zo zod­poved­nos­ti za vady až do doby, keď kupu­jú­ci po skončení opravy bol povin­ný vec pre­vzi­ať, sa do záručnej doby nepočí­ta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba zno­va od pre­vza­tia tovaru (§ 627 OZ)

13. Ak nejde o veci, ktoré sa rých­lo kazia, ale­bo o použité veci, zod­povedá predá­va­jú­ci za vady, ktoré sa vyskyt­nú po pre­vza­tí veci v záručnej dobe (záru­ka). Dĺž­ka trva­nia záručnej doby sa spravu­je ustanove­ni­a­mi právnych pred­pisov najmä ustanove­ni­a­mi Občianske­ho zákon­ní­ka, poki­aľ predá­va­jú­ci v dok­lade potvrdzu­jú­com pre­vza­tie veci nevyz­načí dlhšiu dobu trva­nia záručnej doby. Funkciu záručného lis­tu môže spĺňať aj fak­túra ale­bo dodací list, poki­aľ predá­va­jú­ci na nich vyz­načí dĺžku trva­nia záručnej doby.

14. Ak je na predá­vanej veci, jej obale ale­bo návode k nej pripo­jenom vyz­načená leho­ta na

použi­tie veci a táto končí neskôr ako leho­ta vyz­načená preda­j­com v záručnom liste, má prednosť

vyz­nače­nie záručnej doby predá­va­júcim. Predá­va­júcim vyz­načená záručná doba však nesmie byť kratšia ako zákonom garan­to­vaná záručná doba.

15. Záru­ka sa vzťahu­je na funkčné poruchy spô­sobené výrob­nou vadou. Záru­ka sa nevzťahu­je na:

 • poruchy spô­sobené opotrebením veci
 • poruchy spô­sobené nedo­držaním zásad použí­va­nia v roz­pore s návodom na použitie
 • poruchy spô­sobené mechan­ick­ým poško­dením pro­duk­tu, vrá­tane náhod­ného, najmä na poško­de­nie plas­tových častí
 • pro­duk­ty elek­tricky poško­dené neod­borným zása­hom, prepätím v sieti, prí­padne pôsobením elek­tro­stat­ick­ého výboja
 • poruchy spô­sobené použitím kom­po­nen­tov iných, než odporúčaných výrob­com, ale­bo dodá­vateľom, rov­nako ako aj opravou či mod­i­fiká­ciou osoba­mi iný­mi, než osoba­mi autor­i­zo­vaný­mi výrob­com, ale­bo dodávateľom
 • poruchy a poško­de­nia spô­sobené pre­vádzko­vaním pro­duk­tu mimo špeci­fiká­cií daných výrob­com (pre­tak­to­vanie a pod.)
 • pro­duk­ty poško­dené prírod­ný­mi živlami
 • pro­duk­ty pre­vádzko­vané v nevhod­nom prostredí, a poško­dené nevhod­nou obsluhou.
 • pro­duk­ty s poško­dený­mi záručný­mi plom­ba­mi, nálep­ka­mi poprí­pade iný­mi ochran­ný­mi znak­mi, prí­padne s odstrá­neným, ale­bo poško­deným séri­ovým číslom
 • na nekom­pat­i­bil­i­tu komponentov
 • diely spotreb­ného charak­teru spotre­bo­vané pred kon­com záruky
  • Záru­ka sa tiež nevzťahu­je na veci ale­bo súči­astky, na ktorých bola porušená záručná plomba.
  • Záru­ka sa nevzťahu­je na vady, ktoré spô­so­bil kupu­jú­ci ale­bo iná (tre­tia) oso­ba jeho mechan­ick­ým ale­bo iným poško­dením, ale­bo vznikli i nezávisle na ich konaní poško­dením v situá­ciách vis major”
  • Nárok na uplat­ne­nie záruky zaniká v prí­pade neod­bornej mon­táže ale­bo neod­borného uve­de­nia Tovaru do pre­vádzky, rov­nako ako pri neod­bornej manip­ulácii s Tovarom, t. j. najmä pri:a) porušení ochran­ných pečatí a nále­pok, ak na výrobku nejaké sú
   b) použí­vanie Tovaru v pod­mienkach, ktoré svo­ji­mi para­me­tra­mi nezod­poveda­jú para­metrom uve­deným v doku­men­tácii k Tovaru

16. Ak predá­va­jú­ci pri preda­ji ponú­ka zákazníkovi k predané­mu tovaru bez­platne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, pre­to predá­va­jú­ci nezod­povedá za jeho prí­pad­né vady. Ak však predá­va­jú­ci o prí­pad­ných vadách daru vie, je povin­ný na né zákazní­ka pri ponuke daru upo­zorniť (§ 629 OZ) Ak má dar vady, na ktoré predá­va­jú­ci zákazní­ka neupo­zornil, je zákazník opráv­nený ho vrátiť. Ak zákazníkovi vznikne prá­vo na odstúpe­nie od zmlu­vy (vráte­nie peňazí), je zákazník povin­ný vrátiť preda­j­covi všetko, čo podľa zmlu­vy dostal, t. j. aj tovar pri­jatý ako dar (§ 457 OZ, §48 ods. 2 OZ).

UPLAT­NE­NIE ZOD­POVED­NOS­TI ZA VADY (REKLAMÁ­CIA)

17. Prá­va zo zod­poved­nos­ti za vady sa uplatňu­jú v preda­jnom stre­disku predá­va­júce­ho, ale­bo v pre­vádzke v ktorej bola pred­met­ná vec kúpená.

18. Pri reklamácii je potreb­né doložiť záručný list (ak bol vydaný) a dok­lad o zaplatení kúp­nej ceny (ale­bo čitateľnú kópiu dok­ladu o kúpe). Ak vyššie uve­dené pod­mienky neb­udú splnené, reklamá­cia neb­ude uznaná ako záručná. Oso­ba, ktorá uplatňu­je nároky z vád, vyplní spolu s pra­cov­níkom predá­va­júce­ho rekla­mačný pro­tokol, v ktorom presne popíše vadu a spô­sob akým sa vada pre­javu­je a odovzdá vad­nú vec s kom­plet­ným prís­lušen­stvom a doku­men­tá­ciou predá­va­júce­mu. V rekla­mačnom pro­tokole uvedie oso­ba uplatňu­jú­ca reklamá­ciu kon­tak­t­nú adresu(e‑mail, adresu, tele­fónne čís­lo), na ktorú bude predá­va­júcim vyrozu­mená o spô­sobe vybave­nia reklamácie.

Predá­va­jú­ci nen­e­sie zod­poved­nosť za to, že sa na uve­denú kon­tak­t­nú adresu nepo­dar­i­lo odoslané vyrozu­me­nie doručiť. V prí­pade doruče­nia reklam­ovaného tovaru, sa oso­ba podá­va­jú­ca pod­net na reklamá­ciu zaväzu­je, že čitateľne vyplní rekla­mačný for­mulár a zašle ten­to for­mulár predá­va­júce­mu spolu s reklam­ovaným tovarom a potreb­ný­mi dok­lad­mi na adresu predávajúceho.

Rekla­mačný for­mulár predá­va­jú­ci umi­est­ni na svo­je prezen­tačné stránky.

19. Kupu­jú­ci má prá­vo, ak vybave­nie jeho reklamá­cie si nevyžadu­je oso­bit­né odborné znalosti a šetre­nie ale­bo vyži­adanie odborného posú­de­nia, aby o spô­sobe jej vybave­nia rozhod­la oso­ba opráv­nená na jej vybave­nie prí­padne záručný servis bez zby­točného odkladu, v zložitých prí­padoch do 3 pra­cov­ných dní. Do tej­to leho­ty sa neza­počí­ta­va čas potreb­ný na odborné posú­de­nie vady.

20. Leho­ta na vybave­nie reklamá­cie spotrebiteľovi nesmie trvať dlhšie ako 30 dní, poki­aľ predĺže­nie tej­to leho­ty neza­vinil kupu­jú­ci tým, že ani na výzvu nepred­ložil opráv­nené­mu pra­cov­níkovi rekla­mačného odd­e­le­nia, na ktorom ju uplat­nil, včas ale­bo riad­nym spô­sobom chýba­júce potreb­né pod­kla­dy ale­bo mu posky­tol ním odôvodnene vyžadovanú svo­ju inú nevy­h­nut­nú súčin­nosť na jej vybave­nie, ale­bo poki­aľ o jej predĺže­nie nad túto jej zákonom ustanovenú dĺžku vo svo­jom záu­jme sám písomne nepoži­adal kupujúci.

21. Po uplynutí zákonom garan­to­vanej záručnej doby, ale ešte počas trva­nia záručnej doby

vyz­načenej predá­va­júcim v záručnom liste pla­tia všetky ustanove­nia o spô­sobe vybavo­va­nia reklamá­cií uve­dené v pre­došlých bodoch s tým rozdielom, že prá­vo voľ­by spô­sobu vybave­nia reklamá­cie prechádza na predá­va­júce­ho a leho­ta na vybave­nie reklamá­cie sa predlžu­je na 60 dní. Vzhľadom k rých­le­mu tech­no­log­ick­é­mu vývo­ju v oblasti výrobkov predá­vaných predá­va­júcim, môže v prí­pade výme­ny predá­va­jú­ci vymeniť kupu­júce­mu vad­nú vec za inú bez­vad­nú (hoci aj inej značky, ale­bo iný typový mod­el), ktorá spĺňa min­imálne také výkon­nos­t­né para­me­tre ako reklam­ovaná vec. V prí­pade výme­ny je predá­va­jú­ci povin­ný, túto sku­točnosť ako aj názov a typ výrobku uviesť do rekla­mačného pro­tokolu do kolónky Popis vybave­nia reklamácie.

22. Zákazníkovi sa doporuču­je vytvoriť záložné kópie všetkých dát a pro­gramov a vybrať výmen­né pamäťové médiá. Posky­to­vateľ servi­su, ani predá­va­jú­ci nen­e­sie žiad­nu zod­poved­nosť za poško­de­nie, ale­bo stratu akýchkoľvek pro­gramov ale­bo dát.

23. Na spotreb­ný mater­iál je posky­to­vaná záru­ka vyplý­va­jú­ca z povahy tovaru.

POVIN­NOS­TI ZÁKAZNÍ­KA PRI PRE­BER­ANÍ OBJED­NANÉHO TOVARU

24. Zákazník je povin­ný pri pre­vza­tí výrobku (osob­nom aj neosob­nom) skon­trolo­vať kom­plet­nosť bale­nia. Pri osob­nom odbere je kupu­jú­ci povin­ný skon­trolo­vať si obsah.

25. Pri doručení zásielky kuriérom je zákazník povin­ný skon­trolo­vať zásielku – jej prí­pad­né poško­de­nie. Pri doručení kuriérom musí kupu­jú­ci spísať rekla­mačný pro­tokol na mieste o poškodenom/​porušenom balení zásielky. V prí­pade, že zásiel­ka je poško­dená a po kon­t­role obsahu zásielky je zis­tené, že obsah zásielky nezod­povedá obsahu faktúry/​objednávky, ale­bo jej obsah je poško­dený, je zákazník povin­ný túto sku­točnosť zapísať v prí­tom­nos­ti kuriéra do škodového zápisu.

26. V prí­pade, že sa v balíku s tovarom nenachádzal daňový dok­lad, fak­túra, záručný list, manuál ale­bo iný doku­ment potreb­ný na pre­vádzku zari­ade­nia, zákazník má prá­vo okamžite na to upo­zorniť predá­va­júce­ho, ktorého povin­nosťou je chýba­jú­ci dok­lad doposlať na vlast­né náklady.

27. Pred prvým použitím je kupu­jú­ci povin­ný prečí­tať si záručné pod­mienky vrá­tane návo­du na obsluhu a následne sa tými­to infor­má­ci­a­mi dôsledne riadiť.

ZÁVER

28. Kúpou tovaru zákazník súh­lasí s tým­to Rekla­mačným pori­ad­kom a prehla­su­je, že bol riadne obozná­mený o rekla­mačných pod­mienkach uve­dených v tom­to Rekla­mačnom poriadku.

V Banskej Bystri­ci, dňa 10. 062020

Doku­men­ty na stiahnutie

sti­ah­nuť – Všeobec­né obchod­né podmienky

sti­ah­nuť – Rekla­mačný poriadok

sti­ah­nuť – Rekla­mačný protokol

sti­ah­nuť – Odstúpe­nie od zmluvy

sti­ah­nuť – Ver­nos­t­né body