Čítať viac
Objednávka porezu online

Podporujeme

Radi podporujeme dobré veci

Okrem toho, že sa snažíme robiť max­i­mum pre svo­jich zákazníkov a obchod­ných part­nerov, venu­jeme sa aj oblas­ti­am mimo pod­nikateľského záu­j­mu spoločnos­ti twd.

Šport

Pod­poru­jeme ori­en­tačný beh – šport ideál­ny pre všetky vekové kategórie. 

Prinášame vám krátky pohľad na uplynulé preteky v ori­en­tačnom behu BBO CUP Grand Prix Slo­va­kia, ktorých bolo twd partnerom.

Anastasyia Kuzminova

Spoločnosť twd je dlhoročným part­nerom niekoľkoná­sob­nej olympi­jskej víťazky, Anas­ta­syie Kuzminovej. 

Pod­poru­jeme tých najlepších!