Čítať viac
Objednávka porezu online

Reklamačný poriadok

Rekla­mačný pori­adok twd SK, s r.o., Priemy­sel­ná 15278/14, 974 01 Ban­ská Bystri­ca
plat­ný pre obchodovanie prostred­níctvom elek­tron­ick­ého obchodu

VŠEOBEC­NÉ USTANOVENIA

1. Obchod­ná spoločnosť twd SK, s.r.o., so síd­lom Priemy­sel­ná 15278/14, 97401 Ban­ská Bystri­ca – vydá­va v zmysle ustanove­nia zákona č. 102/2014 Zb. o ochrane spotrebiteľa pri preda­ji tovaru nasle­dovný Rekla­mačný pori­adok, ktorým sa spotrebitelia infor­mu­jú o rozsahu, pod­mienkach a spô­sobe uplat­ne­nia zod­poved­nos­ti za vady výrobkov a služieb (ďalej len

reklamá­cia”) vrá­tane úda­jov o tom, kde možno reklamá­ciu uplat­niť a o vykoná­vaní záručných opráv.

2. Spotrebiteľom je fyz­ická oso­ba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmlu­vy nekoná v rám­ci svo­jej obchod­nej ale­bo inej pod­nikateľskej čin­nos­ti ale­bo v rám­ci samostat­ného výkonu svo­jho povola­nia. Právne vzťahy predá­va­júce­ho so spotrebiteľom výslovne neupravené tými­to obchod­ný­mi pod­mienka­mi sa ria­dia prís­lušný­mi ustanove­ni­a­mi zák. č. 40/1964 Zb., Občianske­ho zákon­ní­ka, zákona č. 102/2014 Zb. o ochrane spotrebiteľa pri preda­ji tovaru na zák­lade zmlu­vy uzatvorenej na diaľku, ako aj súvisiaci­mi pred­pis­mi, všetko v znení noviel.

3. Pod­nikateľom je oso­ba zapísaná v obchod­nom reg­istri, ale­bo oso­ba, ktorá pod­niká na zák­lade živnos­ten­ského opráv­ne­nia. Právne vzťahy predá­va­júce­ho s kupu­júcim, ktorý je pod­nikateľom, sa ria­dia prís­lušný­mi ustanove­ni­a­mi zákona č. 513/1991 Zb., Obchod­ného zákon­ní­ka, v plat­nom znení, ako aj súvisiaci­mi predpismi.

4. Ten­to Rekla­mačný pori­adok infor­mu­je spotrebiteľov o rozsahu, pod­mienkach a spô­sobe uplat­ne­nia zod­poved­nos­ti za vady výrobkov a služieb (ďalej len reklamá­cia”) vrátene úda­jov o tom, kde možno reklamá­ciu uplat­niť, ako aj o vykoná­vaní záručných opráv.

5. Rekla­mačný pori­adok je viditeľne umi­est­nený na pre­vádzke spoločnos­ti twd SK, s.r.o.,

v ktorej sa predá­va­jú výrobky a posky­tu­jú služ­by spotrebiteľovi a je zvere­j­nený na prezen­tačných inter­ne­tových stránkach spoločnos­ti twd SK, s.r.o.

6. Uza­vretím kúp­nej zmlu­vy medzi spoločnosťou twd SK, s.r.o. a spotrebiteľom ale­bo uza­vretím zmlu­vy o dielo medzi spoločnosťou twd SK, s.r.o. a spotrebiteľom pris­tupu­je spotrebiteľ k pod­mienkam uve­deným v tom­to Rekla­mačnom poriadku.

7. Ten­to Rekla­mačný pori­adok upravu­je prá­va spotrebiteľa tak, aby neboli dotknuté jeho prá­va garan­to­vané kogent­ný­mi ustanove­ni­a­mi právnych pred­pisov, najmä ustanove­ni­a­mi Zákona a OZ. Po uplynutí záručnej doby upravenej kogent­ný­mi ustanove­ni­a­mi právnych pred­pisov, majú pod­mienky stanovené v tom­to Rekla­mačnom pori­ad­ku pred­nosť pred ustanove­ni­a­mi právnych predpisov.

8. Ten­to rekla­mačný pori­adok nahrádza vyh­láse­nie predá­va­júce­ho v zmysle ustanove­nia § 620 ods.3 Občianske­ho zákon­ní­ka, ktorým predá­va­jú­ci urču­je pod­mienky a rozsah záruky, ak záručná doba vyz­načená v záručnom liste je dlhšia ako zákonom garan­to­vaná záručná doba.

9. Pod­mienky záruky vyz­načené predá­va­júcim na záručnom liste majú pred­nosť aj pred ustanove­ni­a­mi tohto Rekla­mačného poriadku.

ZOD­POVED­NOSŤ ZA VADY, ZÁRUČNÉ PODMIENKY

10. Predá­va­jú­ci zod­povedá za vady, ktoré má predaný tovar pri pre­vza­tí kupu­júcim (§ 619 ods. 1 OZ) a za vady, ktoré sa vyskyt­nú po pre­vza­tí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 OZ). Kupu­jú­ci je opráv­nený predá­vanú vec pred pre­vza­tím prezrieť. Predá­va­jú­ci nezod­povedá za vady, ktoré mohol kupu­jú­ci pri prehli­ad­ke zis­tiť, najmä nezod­povedá za to, ak kupu­jú­ci neskôr bude reklam­ovať chýba­júce prís­lušen­st­vo predá­vanej veci ale­bo mechan­ické poško­de­nie veci zis­titeľné pri prehli­ad­ke. Predá­va­jú­ci za také­to vady nezod­povedá ani vtedy ak kupu­jú­ci nevyužil možnosť vykon­ať prehli­ad­ku predá­vanej veci.

11. Pri použitých veci­ach predá­va­jú­ci nezod­povedá za vady vzniknuté ich použitím ale­bo opotrebením. Pri veci­ach predá­vaných za nižšiu cenu nezod­povedá za vadu, pre ktorú bola dojed­naná nižšia cena.

12. Záručná doba je 24 mesi­a­cov od dňa kúpi tovaru, uve­deného na dok­lade, ktorý potvrdzu­je zaplate­nie kúp­nej ceny ale­bo ceny za vyko­nanie diela prí­padne na dok­lade, ktorým sa potvrdzu­je záručná doba tovaru ale­bo služ­by (záručný list). Doba od uplat­ne­nia prá­va zo zod­poved­nos­ti za vady až do doby, keď kupu­jú­ci po skončení opravy bol povin­ný vec pre­vzi­ať, sa do záručnej doby nepočí­ta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba zno­va od pre­vza­tia tovaru (§ 627 OZ)

13. Ak nejde o veci, ktoré sa rých­lo kazia, ale­bo o použité veci, zod­povedá predá­va­jú­ci za vady, ktoré sa vyskyt­nú po pre­vza­tí veci v záručnej dobe (záru­ka). Dĺž­ka trva­nia záručnej doby sa spravu­je ustanove­ni­a­mi právnych pred­pisov najmä ustanove­ni­a­mi Občianske­ho zákon­ní­ka, poki­aľ predá­va­jú­ci v dok­lade potvrdzu­jú­com pre­vza­tie veci nevyz­načí dlhšiu dobu trva­nia záručnej doby. Funkciu záručného lis­tu môže spĺňať aj fak­túra ale­bo dodací list, poki­aľ predá­va­jú­ci na nich vyz­načí dĺžku trva­nia záručnej doby.

14. Ak je na predá­vanej veci, jej obale ale­bo návode k nej pripo­jenom vyz­načená leho­ta na

použi­tie veci a táto končí neskôr ako leho­ta vyz­načená preda­j­com v záručnom liste, má prednosť

vyz­nače­nie záručnej doby predá­va­júcim. Predá­va­júcim vyz­načená záručná doba však nesmie byť kratšia ako zákonom garan­to­vaná záručná doba.

15. Záru­ka sa vzťahu­je na funkčné poruchy spô­sobené výrob­nou vadou. Záru­ka sa nevzťahu­je na:

 • poruchy spô­sobené opotrebením veci
 • poruchy spô­sobené nedo­držaním zásad použí­va­nia v roz­pore s návodom na použitie
 • poruchy spô­sobené mechan­ick­ým poško­dením pro­duk­tu, vrá­tane náhod­ného, najmä na poško­de­nie plas­tových častí
 • pro­duk­ty elek­tricky poško­dené neod­borným zása­hom, prepätím v sieti, prí­padne pôsobením elek­tro­stat­ick­ého výboja
 • poruchy spô­sobené použitím kom­po­nen­tov iných, než odporúčaných výrob­com, ale­bo dodá­vateľom, rov­nako ako aj opravou či mod­i­fiká­ciou osoba­mi iný­mi, než osoba­mi autor­i­zo­vaný­mi výrob­com, ale­bo dodávateľom
 • poruchy a poško­de­nia spô­sobené pre­vádzko­vaním pro­duk­tu mimo špeci­fiká­cií daných výrob­com (pre­tak­to­vanie a pod.)
 • pro­duk­ty poško­dené prírod­ný­mi živlami
 • pro­duk­ty pre­vádzko­vané v nevhod­nom prostredí, a poško­dené nevhod­nou obsluhou.
 • pro­duk­ty s poško­dený­mi záručný­mi plom­ba­mi, nálep­ka­mi poprí­pade iný­mi ochran­ný­mi znak­mi, prí­padne s odstrá­neným, ale­bo poško­deným séri­ovým číslom
 • na nekom­pat­i­bil­i­tu komponentov
 • diely spotreb­ného charak­teru spotre­bo­vané pred kon­com záruky
  • Záru­ka sa tiež nevzťahu­je na veci ale­bo súči­astky, na ktorých bola porušená záručná plomba.
  • Záru­ka sa nevzťahu­je na vady, ktoré spô­so­bil kupu­jú­ci ale­bo iná (tre­tia) oso­ba jeho mechan­ick­ým ale­bo iným poško­dením, ale­bo vznikli i nezávisle na ich konaní poško­dením v situá­ciách vis major”
  • Nárok na uplat­ne­nie záruky zaniká v prí­pade neod­bornej mon­táže ale­bo neod­borného uve­de­nia Tovaru do pre­vádzky, rov­nako ako pri neod­bornej manip­ulácii s Tovarom, t. j. najmä pri:a) porušení ochran­ných pečatí a nále­pok, ak na výrobku nejaké sú
   b) použí­vanie Tovaru v pod­mienkach, ktoré svo­ji­mi para­me­tra­mi nezod­poveda­jú para­metrom uve­deným v doku­men­tácii k Tovaru

16. Ak predá­va­jú­ci pri preda­ji ponú­ka zákazníkovi k predané­mu tovaru bez­platne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, pre­to predá­va­jú­ci nezod­povedá za jeho prí­pad­né vady. Ak však predá­va­jú­ci o prí­pad­ných vadách daru vie, je povin­ný na né zákazní­ka pri ponuke daru upo­zorniť (§ 629 OZ) Ak má dar vady, na ktoré predá­va­jú­ci zákazní­ka neupo­zornil, je zákazník opráv­nený ho vrátiť. Ak zákazníkovi vznikne prá­vo na odstúpe­nie od zmlu­vy (vráte­nie peňazí), je zákazník povin­ný vrátiť preda­j­covi všetko, čo podľa zmlu­vy dostal, t. j. aj tovar pri­jatý ako dar (§ 457 OZ, §48 ods. 2 OZ).

UPLAT­NE­NIE ZOD­POVED­NOS­TI ZA VADY (REKLAMÁ­CIA)

17. Prá­va zo zod­poved­nos­ti za vady sa uplatňu­jú v preda­jnom stre­disku predá­va­júce­ho, ale­bo v pre­vádzke v ktorej bola pred­met­ná vec kúpená.

18. Pri reklamácii je potreb­né doložiť záručný list (ak bol vydaný) a dok­lad o zaplatení kúp­nej ceny (ale­bo čitateľnú kópiu dok­ladu o kúpe). Ak vyššie uve­dené pod­mienky neb­udú splnené, reklamá­cia neb­ude uznaná ako záručná. Oso­ba, ktorá uplatňu­je nároky z vád, vyplní spolu s pra­cov­níkom predá­va­júce­ho rekla­mačný pro­tokol, v ktorom presne popíše vadu a spô­sob akým sa vada pre­javu­je a odovzdá vad­nú vec s kom­plet­ným prís­lušen­stvom a doku­men­tá­ciou predá­va­júce­mu. V rekla­mačnom pro­tokole uvedie oso­ba uplatňu­jú­ca reklamá­ciu kon­tak­t­nú adresu(e‑mail, adresu, tele­fónne čís­lo), na ktorú bude predá­va­júcim vyrozu­mená o spô­sobe vybave­nia reklamácie.

Predá­va­jú­ci nen­e­sie zod­poved­nosť za to, že sa na uve­denú kon­tak­t­nú adresu nepo­dar­i­lo odoslané vyrozu­me­nie doručiť. V prí­pade doruče­nia reklam­ovaného tovaru, sa oso­ba podá­va­jú­ca pod­net na reklamá­ciu zaväzu­je, že čitateľne vyplní rekla­mačný for­mulár a zašle ten­to for­mulár predá­va­júce­mu spolu s reklam­ovaným tovarom a potreb­ný­mi dok­lad­mi na adresu predávajúceho.

Rekla­mačný for­mulár predá­va­jú­ci umi­est­ni na svo­je prezen­tačné stránky.

19. Kupu­jú­ci má prá­vo, ak vybave­nie jeho reklamá­cie si nevyžadu­je oso­bit­né odborné znalosti a šetre­nie ale­bo vyži­adanie odborného posú­de­nia, aby o spô­sobe jej vybave­nia rozhod­la oso­ba opráv­nená na jej vybave­nie prí­padne záručný servis bez zby­točného odkladu, v zložitých prí­padoch do 3 pra­cov­ných dní. Do tej­to leho­ty sa neza­počí­ta­va čas potreb­ný na odborné posú­de­nie vady.

20. Leho­ta na vybave­nie reklamá­cie spotrebiteľovi nesmie trvať dlhšie ako 30 dní, poki­aľ predĺže­nie tej­to leho­ty neza­vinil kupu­jú­ci tým, že ani na výzvu nepred­ložil opráv­nené­mu pra­cov­níkovi rekla­mačného odd­e­le­nia, na ktorom ju uplat­nil, včas ale­bo riad­nym spô­sobom chýba­júce potreb­né pod­kla­dy ale­bo mu posky­tol ním odôvodnene vyžadovanú svo­ju inú nevy­h­nut­nú súčin­nosť na jej vybave­nie, ale­bo poki­aľ o jej predĺže­nie nad túto jej zákonom ustanovenú dĺžku vo svo­jom záu­jme sám písomne nepoži­adal kupujúci.

21. Po uplynutí zákonom garan­to­vanej záručnej doby, ale ešte počas trva­nia záručnej doby

vyz­načenej predá­va­júcim v záručnom liste pla­tia všetky ustanove­nia o spô­sobe vybavo­va­nia reklamá­cií uve­dené v pre­došlých bodoch s tým rozdielom, že prá­vo voľ­by spô­sobu vybave­nia reklamá­cie prechádza na predá­va­júce­ho a leho­ta na vybave­nie reklamá­cie sa predlžu­je na 60 dní. Vzhľadom k rých­le­mu tech­no­log­ick­é­mu vývo­ju v oblasti výrobkov predá­vaných predá­va­júcim, môže v prí­pade výme­ny predá­va­jú­ci vymeniť kupu­júce­mu vad­nú vec za inú bez­vad­nú (hoci aj inej značky, ale­bo iný typový mod­el), ktorá spĺňa min­imálne také výkon­nos­t­né para­me­tre ako reklam­ovaná vec. V prí­pade výme­ny je predá­va­jú­ci povin­ný, túto sku­točnosť ako aj názov a typ výrobku uviesť do rekla­mačného pro­tokolu do kolónky Popis vybave­nia reklamácie.

22. Zákazníkovi sa doporuču­je vytvoriť záložné kópie všetkých dát a pro­gramov a vybrať výmen­né pamäťové médiá. Posky­to­vateľ servi­su, ani predá­va­jú­ci nen­e­sie žiad­nu zod­poved­nosť za poško­de­nie, ale­bo stratu akýchkoľvek pro­gramov ale­bo dát.

23. Na spotreb­ný mater­iál je posky­to­vaná záru­ka vyplý­va­jú­ca z povahy tovaru.

POVIN­NOS­TI ZÁKAZNÍ­KA PRI PRE­BER­ANÍ OBJED­NANÉHO TOVARU

24. Zákazník je povin­ný pri pre­vza­tí výrobku (osob­nom aj neosob­nom) skon­trolo­vať kom­plet­nosť bale­nia. Pri osob­nom odbere je kupu­jú­ci povin­ný skon­trolo­vať si obsah.

25. Pri doručení zásielky kuriérom je zákazník povin­ný skon­trolo­vať zásielku – jej prí­pad­né poško­de­nie. Pri doručení kuriérom musí kupu­jú­ci spísať rekla­mačný pro­tokol na mieste o poškodenom/​porušenom balení zásielky. V prí­pade, že zásiel­ka je poško­dená a po kon­t­role obsahu zásielky je zis­tené, že obsah zásielky nezod­povedá obsahu faktúry/​objednávky, ale­bo jej obsah je poško­dený, je zákazník povin­ný túto sku­točnosť zapísať v prí­tom­nos­ti kuriéra do škodového zápisu.

26. V prí­pade, že sa v balíku s tovarom nenachádzal daňový dok­lad, fak­túra, záručný list, manuál ale­bo iný doku­ment potreb­ný na pre­vádzku zari­ade­nia, zákazník má prá­vo okamžite na to upo­zorniť predá­va­júce­ho, ktorého povin­nosťou je chýba­jú­ci dok­lad doposlať na vlast­né náklady.

27. Pred prvým použitím je kupu­jú­ci povin­ný prečí­tať si záručné pod­mienky vrá­tane návo­du na obsluhu a následne sa tými­to infor­má­ci­a­mi dôsledne riadiť.

ZÁVER

28. Kúpou tovaru zákazník súh­lasí s tým­to Rekla­mačným pori­ad­kom a prehla­su­je, že bol riadne obozná­mený o rekla­mačných pod­mienkach uve­dených v tom­to Rekla­mačnom poriadku.

V Banskej Bystri­ci, dňa 10. 062020