Čítať viac
Objednávka porezu online

Kariéra

Aktuálne pracovné pozície nájdete nižšie.

Pracujte v twd

Vážené dámy, vážení páni!

Málo ľudí si uve­do­mu­je fakt, že min­imálne polovicu pra­cov­ného dňa strávime na pra­co­visku. Je to veľa času…

Ambí­ciou firmy twd SK, s.r.o. je vytvoriť na všetkých pra­co­viskách atmos­féru sebare­al­izá­cie, spolu­pa­tričnos­ti, spolupod­nika­nia a poc­i­tu z dobre vyko­nanej práce smerom k zákazníkom ale aj firme, ktorá nás všetkých živí.

Poki­aľ máte záu­jem pra­co­v­ať v take­j­to firme, tak pošlite svo­je krátke pred­stave­nie, CV (živ­o­topis) a Vašu pred­stavu o pozícii, o ktorú by ste mali záujem.

E‑mail

kariera@​twd.​sk

Odpovieme na každý písomne pre­javený záujem.