Čítať viac
Objednávka porezu online

Zásady spracovania osobných údajov

Spoločnosť twd SK, s.r.o. so síd­lom Priemy­sel­ná 15278/14, Ban­ská Bystri­ca 97401, IČO: 48185621, DIČ: 2120081513, DPH: SK2120081513, zapísaná v OR OS v B. Bystri­ci, odd. Sro, vl. 28173/S (ďalej len Správ­ca“) v zmysle Zákona o ochrane osob­ných úda­jov a v súlade s nar­i­adením Európske­ho par­la­men­tu a Rady (EU) 2016/2017 zo dňa 27.4.2016 o ochrane fyz­ick­ých osôb v súvis­losti so spra­co­v­aním osob­ných úda­jov a o voľnom pohybe tých­to úda­jov, ktoré nadobud­lo účin­nosť dňa 25. 5. 2018 infor­mu­je o zásadách spra­co­v­a­nia, zhro­mažďo­va­nia a uchová­va­nia osob­ných úda­jov svo­jich zákazníkov (ďalej len Sub­jekt“)

Rozsah spra­co­v­aných osob­ných údajov

 1. Meno a priezvisko, prí­padne názov spoločnosti
 2. Adresa bydliska ale­bo síd­la firmy
 3. E‑mailová adresa
 4. Tele­fon­ický kontakt

Účel spra­co­v­a­nia osob­ných údajov

Osob­né úda­je uve­dené v odst. 1 bude Správ­ca zhro­mažďo­vať, uchová­vať a spra­cov­á­vať v súlade s účelom, na zák­lade ktorého boli zhromaždené:

 1. Predaj tovaru (zahŕňa všetky čin­nos­ti od zae­v­i­dova­nia objed­návky, jej spra­co­v­a­nia vrá­tane zaplate­nia a doruče­nia objed­naného tovaru)
 2. Evi­den­cia a zasielanie dok­ladov (fak­túry, kúp­ne zmlu­vy a.i.) nevy­h­nut­ných pri obchod­nom styku
 3. Komu­niká­cia (infor­má­cie o aktuál­nom stave objed­návky, reklamá­cia a.i.)
 4. Ochrana, bezpečnosť a rieše­nie sporov (naším opráv­neným záu­j­mom je zais­te­nie ochrany a bezpečnosť našich sys­té­mov a našich zákazníkov, pri pre­vencii pod­vodov, riešení sporov a pre­sad­zo­vaní našich dohôd)
 5. Kamerové záz­namy (Správ­ca umi­estňu­je do svo­jich preda­jní a priestorov kamery z dôvo­du ochrany svo­jich opráv­nených záujmov)
 6. Mar­ketingové ponuky (zasielanie obchod­ných infor­má­cií a mar­ketingových ponúk v súčin­nos­ti s pred­me­tom podnikania).

Osob­né úda­je správca

Správ­ca je opráv­nený spracú­vať osob­né úda­je manuálne ale­bo autom­a­ti­zo­vane prostred­níctvom svo­jich k tomu opráv­nených zamest­nan­cov. Osob­né úda­je sú uložené v zabezpečených data­bázach. Správ­ca vyh­la­su­je, že všetky spra­co­v­ané osob­né úda­je, prí­padne ich nevy­h­nut­né predá­vanie, bude plne zabezpečené v súlade s plat­ný­mi právny­mi pred­pis­mi, upravu­júci­mi ochranu osob­ných úda­jov a s právny­mi pred­pis­mi reg­u­lu­júci­mi sprostred­ko­vateľskú čin­nosť Správcu.

Twd SK s.r.o. ako Správ­ca poveru­je spra­co­v­aním osob­ných úda­jov aj ďalšie Sub­jek­ty tvz. Spra­co­v­ateľov. Spra­co­v­ateľom je každý Sub­jekt, ktorý spra­cov­á­va osob­né úda­je pre Správcu za účelom a spô­sobom, ktorý mu stanoví Správ­ca. Správ­ca posky­tu­je Spra­co­v­ateľom len úda­je nevy­h­nutne potreb­né na zabezpeče­nie svo­jich služieb. Sub­jekt využí­va napr. služ­by prepravných spoločností.

Podľa zákona o ochrane osob­ných úda­jov má sub­jekt právo:

 1. požadovať kedykoľvek bez­plat­nú infor­má­ciu o spra­co­v­aní svo­jich osob­ných údajov
 2. v prí­pade, že sa dom­nie­va, že spra­co­v­anie osob­ných úda­jov Správ­ca vykoná­va v roz­pore so zákon­ný­mi pod­mienka­mi ochrany osob­ných úda­jov, môže poži­adať o vysvetle­nie, požadovať, aby Správ­ca odstránil tak­to vzniknutý stav, hlavne môže požadovať zabezpeče­nie opravy, doplne­nie, vymazanie osob­ných úda­jov, ale­bo bloká­ciu osob­ných údajov
 3. kedykoľvek sa obrátiť so svo­jou žia­dosťou na pov­er­en­ca pre ochranu osob­ných úda­jov, ale­bo na Úrad na ochranu osob­ných údajov
 4. kedykoľvek odvolať svoj súh­las so spra­co­v­aním osob­ných úda­jov, ktoré budú následne vymazané.

Kon­tak­t­né úda­je správcu:

Doručo­va­cia adresa

twd SK, s.r.o.
Priemy­sel­ná 15278/14,
97401 Ban­ská Bystri­ca
info@​twd.​sk
+421 48 414 82 17