Čítať viac
Objednávka porezu online

Voga design

Jedinečné možnosti navrhovania podstavcov stolov. Voga design ponúka 4 unikátne systémy nábytkových nôh a neobmedzené modely nôh pre kancelárske, jedálenské, konferenčné a všetky ostatné stoly.
Voga design

Výhody Voga design

VOGA design vám dáva neobmedzenú diza­jnovú pred­sta­vivosť. Hlavným zámerom pro­duk­tov sú mon­tážne a sys­té­mové rieše­nia umožňu­júce spo­je­nie stolov.

 • Domáce a komerčné použi­tie
  Všetky pro­duk­ty sú určené na súkromn​é ale­bo komerčné použitie.
 • Neobmedzené možnos­ti diza­jnu
  Všetky mod­e­ly je možné uprav­iť a prispô­so­biť podľa vášho želania.
 • Jedinečné a oso­bité
  Prispô­sobe­nie a diza­jn vám dáva­jú jedinečnosť, ktorú nikde inde nenájdete.
 • Sil­né, bezpečné a kval­it­né
  Všetky mod­e­ly sú vyv­in­uté ako sys­té­mové riešenia.
 • Inter­iér a štýl
  Všetky mod­e­ly sú vyrábané pre použi­tie v inter­iéri. V prí­pade vonka­jšieho použi­tia môžeme naše povrchy lako­vať práškový­mi far­ba­mi na vonka­jšie použitie.
 • Rých­la a jednoduchá mon­táž
  Min­imálne množst­vo skru­tiek, pres­nosť v konštrukcii a inteligent­né sys­té­mové rieše­nia dáva­jú našim výrobkom extrémne jednodu­chosť pri mon­táži a sta­bil­i­tu finál­ne­ho produktu.
 • Malé bale­nie
  Vďa­ka malým bale­ni­am a rozloženým dielom sa min­i­mal­izu­je a šetrí dopra­va a logistika.
 • Menej a žiadne viditeľné skrutky
  Náš diza­jn je upgradom podob­ných známych riešení. Vyžadu­je menej skru­tiek , všetky skrutky sú v pod­state nev­iditeľné”.

Vyberte si systém podnoží

Air system

Sys­tém AIR ponú­ka min­i­mal­i­stický vzhľad a je určený pre tenké a ľahké dosky stolov.

Nohy sú zarov­nané so šírk­ou stolovej dosky.

Mám záujem

Big system

Sys­tém BIG je navrhnutý pre neš­tan­dard­né rozmery a hmot­nosť pan­elu. Je určený pre extrém­nu dĺžku a šírku a nad­priemernú váhu stolových dosiek. 

Vyz­naču­je sa extrém­nou stabilitou.

Mám záujem

Hide system

Sys­tém HIDE sa vyz­naču­je skry­tým sys­té­mom pripev­ne­nia, pri ktorom nie sú zvonku viditeľné žiadne skrutky. 

Pre lep­ší optický efekt je diza­jn vhod­ný pre tenšie a ľahšie dosky stolov.

Mám záujem

Mix system

Sys­tém MIX pred­stavu­je rôzne nezávis­lé pod­stavce stolov, ktorých spoloč­nou vlast­nosťou je, že nesú jed­nu samostat­nú dosku sto­la, v niek­torých prí­padoch je možné ich upgradovať na kom­bi­no­vané pod­stavce stolov. 

Môžete tiež vyro­biť väčšie kon­fer­enčné stolíky, pomo­cou dvoch konštruk­cií pod stolom.

Mám záujem

Kontakt

Pokial máte záu­jem využite náš sys­tém na zadá­vanie objed­ná­vok ale­bo kon­tak­tu­jte naše oddelenie.

Mgr. Denisa Zverbíková

Mgr. Denisa Zverbíková

dispečer pre kovanie

QR kód - Mgr. Denisa Zverbíková