Čítať viac
Objednávka porezu online

O firme twd

Parťák malých aj veľkých majstrov

Part­ner pre kval­it­ný náby­tok, okná a dvere

V twd nájdete širokú ponuku zo sor­ti­men­tu nábytkového a staveb­ného kova­nia, veľko­plošný mater­iál, náradie, elek­tro náradie, far­by, laky, lazúry, chémia, záhra­da a všetko ostat­né pre domá­ci­ch aj pro­fe­sionál­nych majstrov. 

Rov­nako vám radi pomôžeme pri výrobe diel­cov, terás a fasád. Spolupracu­jeme aj so značk­ou blum, ktorá je jed­not­ka v oblasti kova­nia a so značk­ou Voga, ktorá ponú­ka jedinečné možnos­ti navrho­va­nia pod­stavcov stolov.

už od roku 1993
už od roku
1993
je tu twd pre vás
rodinná firma
rodinná
firma
v srdci Slovenska
renomované značky
renomované
značky
a široký sortiment

twd je firma s hodnotami

Pod­nikateľské poslanie firmy Trend­wood – twd obsahu­je aj Príruč­ka kval­i­ty sys­té­mu ISO 9001:2000, ktorou sa riadime v den­nom živote.

Z histórie twd
  • Byť prospešným článkom pre odber­ateľov a výrob­cov pri odbornej dis­tribúcii tovaru. 
  • Part­ner­ské vzťahy založené na pri­ateľstve – vo vzťahu k odber­ateľom, dodá­vateľom a naším partnerom. 
  • Obchod­ná ponu­ka založená na kvalite pro­duk­tov od renomovaných výrobcov. 
  • Svo­ju čin­nosť vykoná­vať odborne, nezávisle, zod­povedne, kval­itne a v plnej miere prispô­sobo­vať poži­a­davkám zákazníka.

Máme chuť sa stále zlepšovať v tom čo robíme

Čas­to Vám, naším cteným zákazníkom, hov­oríme, aby ste nám nehovo­rili v čom sme dobrí, ale radšej to v čom sa máme zlepšiť.”

Radi si vypoču­jeme ale­bo prečí­tame Váš kri­t­ický názor, ktorý zlepší twd – servis smerom k Vám. 

Trhové prostredie, v ktorom všet­ci pod­nikáme, dáva dlhodobo šan­cu len pro­du­cen­tom kval­it­ného nábytku a staveb­no-stolárskych výrobkov s dobrým diza­jnom, spoľahlivou konštruk­ciou a servi­som a to všetko v konkuren­cie schop­nej cene. V dynam­ick­om svete nie je pre výrobcu jednoduché naplniť tieto atribúty.

Tím twd

Predajné miesta

Naše predajné miesta nájdete po celom Slovensku a taktiež v Českej republike, v prípade záujmu sú vám k dispozícií.

Zobraziť
mapa

Chceli by ste pracovať v twd?

Zobraziť pracovné ponuky