Čítať viac
Objednávka porezu online

Výroba dielcov

Formátovanie, hranovanie, vŕtanie, frézovanie a ďalšie služby vám radi zabezpečíme v našej výrobe.
Výroba dielcov

Objednávka porezu drevotriesky online

Objednať online
Formátovanie Hranovanie Vŕtanie Frézovanie Výroba

Formátovanie

V roku 2018 doš­lo k úplnej výmene stro­jového vybave­nia, čo umožni­lo inovo­vať jed­notlivé pro­cesy spra­co­v­a­nia veľko­plošných mater­iálov. For­má­to­vanie diel­cov na náre­zovom cen­tre HOMAG HPP 300 PRO­FI­L­INE s nakladačom TLF 211 a na Altendorf WA80X

Dielce for­má­tu­jeme do hrúbky 85 mm. Max­imál­ny rozmer platne je 4,3 m x 4,3 m. 

Pre dosi­ah­nu­tie max­imál­nej kval­i­ty rezu použí­vame dia­man­tové nástro­je LEITZ.

Mám záujem

Hranovanie

Hranu­jeme ABS hrany, dýhy, v hrúbkach 0,53,0 mm v šírkach do 55 mm. Hranu­jeme aj atyp­ické oblúky.

Vŕtanie

Vŕtanie otvorov pre kolíky, kon­fir­má­ty, excen­tre, závesy a iné.

Frézovanie

Fré­zo­vanie atyp­ick­ých tvarových diel­cov na obrába­com cen­tre HOMAG BMG 311 VEN­TURE a Homag BHX 055.

Atyp­ické dielce frézu­jeme z MDFDTD do hrúbky 40 mm a do max. rozmerov 15003000 mm.

Frézu­jeme firem­né logá na MDF, DTD, masív do rozmerov 10004000 mm.

Výroba

Zame­ri­avame sa na výrobu nábytkových diel­cov, kor­pusov skriniek a v prí­pade záu­j­mu až po zari­ade­nie kom­plet­ného interiéru. 

Spustili sme výrobu fré­zo­vaných atyp­ick­ých diel­cov a výrobu firem­ných lôg v rozmere do 15003000 mm.

Kontakt

V prí­pade záu­j­mu nás neváha­jte kontaktovať. 

Peter Socha

Peter Socha

dispečer pre veľkoplošný materiál

QR kód - Peter Socha