Čítať viac
Objednávka porezu online

Odber newslettru

Reg­istrá­ciou v sys­téme twd – newslet­ter získate príst­up k zasiela­niu aktuál­nych akcií a noviniek na Váš e‑mail.

Stačí do prís­lušného okien­ka vpísať Vašu exis­tu­júcu e‑mailovú adresu a kliknete na odber noviniek. Následne Vám zašleme na uve­denú e‑mailovú adresu s linkom (odka­zom) pre potvr­de­nie odberu. V prí­pade ak neb­udete chcieť zasielať novinky z stačí kliknúť na odkaz Odhlásiť z odberu”, ktorý je zasielaný v každej správe v rám­ci odosiela­nia newslet­tru – noviniek.

Návšetvník stránky twd​.sk tým­to udeľu­je Pre­vádzko­vateľovi stránky (twd SK, s.r.o.) súh­las na spra­co­v­anie svo­jich osob­ných úda­jov v rozsahu osob­ných úda­jov, ktoré poskytne pri vypĺňaní reg­is­tračného for­mulára NEWSLET­TER (ďalej len osob­né úda­je“) za účelom vytvore­nia data­bázy Návštevníkov stránky, ktorí požadu­jú odoberanie noviniek (NEWSLET­TER) zo stránky twd​.sk a za účelom komu­niká­cie s Návštevníkom stránky prostred­níctvom kon­tak­t­ného for­mulára a to súh­las podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osob­ných úda­jov v znení nesko­rších pred­pisov. Návštevník tiež potvrdzu­je, že osob­né úda­je sa zho­du­jú so sku­točnosťou, sú úplné, prav­di­vé a pres­né a v prí­pade ake­jkoľvek zme­ny osob­ných úda­jov je povin­ný túto sku­točnosť bez zby­točného odkladu oznámiť Sprostred­ko­vateľovi na adresu marketing@​twd.​sk Súh­las so spra­co­v­aním tých­to osob­ných úda­jov udeľu­je Návštevník dobrovoľne. Návštevník potvrdzu­je, že pred získa­vaním osob­ných úda­jov bol zo strany Pre­vádzko­vateľa infor­movaný o sku­točnos­ti­ach uve­dených v § 10 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osob­ných úda­jov a rov­nako bol poučený o svo­jich prá­vach vyplý­va­jú­ci­ch z § 20 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osob­ných údajov.

Pre­vádzko­vateľ sa zaväzu­je neposky­to­vať súkrom­né úda­je vrá­tane osob­ných úda­jov podľa ust. zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osob­ných úda­jov použí­vateľa žiad­nej tretej strane, ibaže tak ustanovu­je všeobec­ne záväzný právny pred­pis a/​alebo na zák­lade oprávnenej žia­dosti orgánu vere­jnej správy.