Čítať viac
Objednávka porezu online

Terasy a fasády

V našej ponuke nájdete terasy vyrobené z kvalitného materiálu WOODPLASTIC®, odvetrané fasády a systém PANELSYSTEMS, ktoré sú určené pre inštaláciu moderných a bezúdržbových odvetraných fasád.
Terasy a fasády

Čo je WOODPLASTIC® a prečo ho zvoliť?

WPC je mod­erný eko­log­ický kom­poz­it­ný mater­iál zložený z dre­va a polyméru, v našom prí­pade v pomere 60 % drevnej hmo­ty a 40 % HDPE (High Den­si­ty Poly­Ethylen). Hlav­nou výhodou mater­iálu WPC je, že si zachová­va tie najlepšie vlast­nos­ti dre­va a zároveň elimin­u­je jeho problémy. 

Kvali­ta a trvan­livosť výrobkov z WPC je daná podielom a vlast­nosťa­mi mater­iálov vstupu­jú­ci­ch do výro­by, ich špeci­fiká­cia je pred­me­tom paten­tov a výsled­kom dlhoročného výsku­mu a vývo­ja. Rozdiely v kvalite výsled­ných pro­duk­tov môžu byť u rôznych výrob­cov priepastné.

Zobraziť ponuku terás
  • Jednoduchá údrž­ba šetrí váš čas i peniaze 
  • Terasy Wood­Plas­tic® sú bezpečné pre Vaše deti 
  • Wood­Plas­tic® výrobky sú odol­né a stále 
  • Wood­Plas­tic® je ohľadu­plný k živ­ot­né­mu prostrediu 
  • Výn­i­močná kvali­ta – záru­ka až 25 rokov

Odvetrané fasády

Fasá­da ako vonka­jšia časť budovy je najdôležite­jšou súčasťou architek­túry. Okrem mod­erného diza­jnu, ktorý dodá­va vašim budovám, fasá­da zohrá­va dôležitú úlo­hu pri odol­nos­ti voči povet­er­nos­t­ným vplyvom, dlhovekosti budovy a jej prispô­sobo­vaní rôznym oblas­ti­am podľa zasade­nia budovy v krajine. 

Odve­trané fasády ponúka­jú priestor medzi vonka­jšou vrstvou (deko­račným pan­elom) a vnú­tornou vrstvou (izolá­ciou), ktorá umožňu­je cirkulá­ciu vzduchu (vetranie). Vďa­ka oblože­niu s odve­tra­nou fasá­dou dodáte vašej budove celý rad výhod, vrá­tane udrži­a­va­nia teplo­ty a pre­ven­cie pro­ti vlhkosti.

Zobraziť fasády

PANELSYSTEMS

Hliníkové sys­témy pre odve­trané fasády

Sys­témy PAN­EL­SYS­TEMS sú určené pre inš­talá­ciu mod­erných a bezú­držbových odve­traných fasád.

So sys­té­mom PAN­EL­SYS­TEMS je možná inšlalá­cia mater­iálov ako HPL, cemen­tovlá­kno, kerami­ka, rôzne druhy mater­iálov typu bond a ďalšie..

Zabezpečíme Vám kom­plet­nú ponuku mater­iálov pre zho­tove­nie odve­tranej fasády. Hliníkové nos­né konštruk­cie, lep­i­ace sys­témy, parozábran­né fólie, spo­jo­vací mater­iál, Fun­der­max panely..

Zvoľte si ten správny sys­tém ale­bo si necha­jte poradiť pri výbere a mon­táži sys­té­mu pre váš projekt.

Zobraziť PANELSYSTEMS

Kontakt

V prí­pade záu­j­mu nás neváha­jte kontaktovať.

Andrej Patráš

Andrej Patráš

výrobný riaditeľ

QR kód - Andrej Patráš