Čítať viac
Objednávka porezu online

(CZ) Obchodní manažer

O fir­mě

Jste komu­nika­tivní, rádi ces­tu­jete? Chcete vědět o tech­nick­ých novinkách v nábytkářském a staveb­ním průmys­lu a o jejich aplikaci v praxi? Baví Vás obchod? Jestli ano, tak hledáme právě Vás. Nového čle­na do týmu, který chodí do práce, která ho naplňuje.
Po zaškolení bude Vaší náplní práce obchod­ní čin­nost, služeb­ní ces­ty a dispečink.

Jsme sta­bil­ní pros­pe­ru­jící rodin­ná fir­ma působící na trhu 30 let s obratem 750 mil českých korun. V České repub­lice působíme od roku 2009. Zaměřu­jeme se na prodej nábytkového a staveb­ního kování v celé ČR.

Popis pra­cov­ní nabídky

  • Obchod­ní čin­nost – samostat­ný prodej výrobků společnosti 
  • Služeb­ní ces­ty a aktivní obchod­ní čin­nost 2 – 3 dny v týdnu
  • Vyh­ledávání nových obchod­ních příleži­tostí u nových i stá­va­jících zákazníků a pravidel­né osob­ní i tele­fon­ické kon­tak­ty se zákazníky a poten­ciál­ní­mi zákazníky.
  • Kalku­lace, vytváření a prezen­tace nabídek zákazníkům a poten­ciál­ním zákazníkům

Požadu­jeme

  • / vzdělání, zkušenos­ti na obdob­né pozi­ci, dobrá uži­va­tel­ská znalost práce na PC: MS Excel, Word, znalost prode­jních pro­cesů a tech­nik, pos­tupů při rekla­macích; Pří­jem­né vys­tupo­vaní a proklientský přístup
  • Odborné znalosti: Posky­tování rad a infor­ma­cí o vlast­nos­tech a způ­sobu používání prodá­vaného zboží obchod­ním part­nerům včet­ně pří­pad­ného předve­dení nabízeného zboží či výrobku, jeho funkcí i způ­sobu obsluhy; Vedení požadovaných evi­dencí (evi­dence zakázek, před­ložených nabídek, data­báze poten­ciálu a zákazníku, evi­dence obchod­ních schůzek, kalku­lace cen)

Nabízíme

  • Motivu­jící finanční ohod­no­cení (zák­lad­ní plat + prémie podle dosažených obchod­ních výsled­ků a plnění cílů), služeb­ní auto­mo­bil, smart­phone a note­book, příspěvek na stravování. Práce v pří­jem­ném kolek­tivu do 10 zaměst­nanců v pros­torách vysokého stan­dar­du. Práce ve stan­dard­ním pra­cov­ním čase, né na směny.

Pracovní poměr

  • Plný úvazek

Mzda 

  • Na zák­ladě poža­davků zájem­ce a zkušenos­ti v daném oboru

Pra­cov­iště

  • Prostějov, resp. přidělený region

Máte záujem?

Odpovíme na každý písem­ně pro­jevený zájem.

Nást­up možný ihned.