Čítať viac
Objednávka porezu online

Výstava MNS 2023 - novinky od viac ako 30 vystavovateľov

03.10.2023

Výstava MNS 2023 - aftermovie

Milí zákazní­ci, obchod­ní part­neri a priatelia,

s veľk­ou radosťou sme Vás priví­tali na našej domácej výs­tave MNS, ktorá sa usku­točni­la v priestoroch cen­trá­ly twd, v Banskej Bystri­ci, 21. septembra. 

Chceme sa Vám poďako­vať za Vašu pod­poru a za to, že vďa­ka nej, sme mohli osláviť aj 30. rok pôsobe­nia na trhu. 

Reko­rd­ný počet viac ako 500 účast­níkov nám ukázal, že táto tradí­cia má miesto vo Vašich srdciach.

Ešte raz Vám tým­to spô­sobom chceme poďako­vať za Vašu ver­nosť a dôveru, ktorú nám preukazujete.

Ak ste túto udalosť prežili rov­nako inten­zívne ako my, určite budete chcieť vidieť video a fotky z výs­tavy. Pozrite si ich a prežite tieto chvíle znova.