Čítať viac
Objednávka porezu online

GRIDO - systém konštrukcie regálov na mieru

25.03.2024

S paten­to­vanou mon­táž­nou metó­dou bez skru­tiek, spo­jo­vadiel ale­bo zvára­nia dokážeme dosi­ah­nuť extrémne pevné a sta­bil­né, no prit­om ľahké a ele­gant­né nábytkové konštrukcie.

GRI­DO Creator

Vytvorte si vlast­nú GRI­DO konštruk­ciu podľa svo­jich indi­viduál­nych potrieb:

  • GRI­DO v čiernej farbe,
  • výber kovových políc,
  • rozmery: ver­tikál­na tru­bi­ca 20×20 cm, hor­i­zon­tál­na tru­bi­ca 15×15 cm.

»Nas­tavte si GRI­DO konštruk­ciu podľa seba«