Čítať viac
Objednávka porezu online

(SK) Obchodný manažér - Žilina a okolie

O spoločnos­ti

Ste komu­nikatívny, radi ces­tu­jete? Chcete vedieť o tech­nick­ých novinkách v nábytkárskom a staveb­nom priemysle a o ich aplikácii v praxi? Baví Vás obchod? Ak áno, tak hľadáme práve Vás. Nového čle­na do tímu, ktorý chodí do práce, ktorá ho napĺňa.

Sme sta­bil­ná pros­pe­ru­jú­ca rodin­ná fir­ma pôso­bi­a­ca na trhu 30 rokov s obratom 25 mil. EUR. Pôsobíme od roku 1993. Zame­ri­avame sa na predaj nábytkového a staveb­ného kova­nia v celej SR.

Popis pra­cov­nej ponuky

Po zaškolení bude Vašou náplňou práce obchod­ná čin­nosť a služob­né cesty.

 • Obchod­ná čin­nosť – samostat­ný predaj výrobkov spoločnosti
 • Služob­né ces­ty a aktív­na obchod­ná čin­nosť 2 – 3 dni v týždni
 • Vyhľadá­vanie nových obchod­ných príleži­tostí u nových aj exis­tu­jú­ci­ch zákazníkov a pravidel­né osob­né aj tele­fon­ické kon­tak­ty so zákazník­mi a poten­ciál­ny­mi zákazníkmi.
 • Kalkulá­cia, vytváranie a prezen­tá­cia ponúk zákazníkom a poten­ciál­nym zákazníkom
 • Prí­jem a vybavo­vanie objednávok.

Požadu­jeme

 • / vzde­lanie, skúsenos­ti na obdob­nej pozícii, dobrá uží­vateľská znalosť práce na PC: MS Excel, Word, znalosť preda­jných pro­cesov a tech­ník, pos­tupov pri reklamá­ciách; Prí­jem­né vys­tupo­vanie a proklientský prístup
 • Odborné znalosti: Posky­to­vanie rád a infor­má­cií o vlast­nos­ti­ach a spô­sobe použí­va­nia predá­vaného tovaru obchod­ným part­nerom vrá­tane prí­pad­ného predve­de­nia ponúkaného tovaru či výrobku, jeho funkcií i spô­sobu obsluhy; Vede­nie požadovaných evi­den­cií (evi­den­cia zákaziek, pred­ložených ponúk, data­báza poten­ciálu a zákazníkov, evi­den­cia obchod­ných schôd­zok, kalkulá­cia cien)

Ponúkame

 • Motivu­júce finančné ohod­note­nie (zák­lad­ný plat + prémie podľa dosi­ah­nutých obchod­ných výsled­kov a plne­nie cieľov), služob­ný auto­mo­bil, smart­fón a note­book, príspe­vok na stravo­vanie a rôzne ben­e­fi­ty (mul­ti­sport kar­ta, zamest­na­necké zľavy). Prá­ca v prí­jem­nom kolek­tíve do 10 zamest­nan­cov v priestoroch vysokého štan­dar­du. Prá­ca v štan­dard­nom pra­cov­nom čase, nie na smeny.

Pra­cov­ný pomer

 • Plný úvä­zok

Mzda

 • Na zák­lade poži­a­daviek záu­jem­cu a skúsenos­ti v danom odbore

Pra­co­visko

 • Priemy­sel­ná 15278/14974 01 Ban­ská Bystrica
 • Služob­né ces­ty — Žilin­ský kraj a okolie

Máte záu­jem?

 • E‑mail: kariera@​twd.​sk
 • Resp. poš­tou na adresu:
  twd SK, s.r.o., Priemy­sel­ná 15278/14, Ban­ská Bystri­ca 974 01


Odpovieme na každý písomne pre­javený záujem.

Nást­up možný ihneď.