Čítať viac
Objednávka porezu online

(CZ) Skladník

Hledáme pra­cov­ní­ka na pozi­ci sklad­ník na plný úvazek.

Sys­té­mové a fyz­ické nasklad­nění a vysklad­nění mater­iálu. vzdělání, praxe v oboru výhodou, spolehlivost, zod­pověd­nost, časová flex­i­bili­ta. Nut­nost zák­lad­ní znalosti práce na PC. Oprávnění na VZV výhodou. Zázemí sta­bil­ní pros­pe­ru­jící rodin­né firmy, která rozširu­je své působení na českém trhu. Mzdové ohod­no­cení odpoví­da­jící náročnos­ti pra­cov­ního zařazení. Příspěvek na stravování. Práce v pří­jem­ném kolek­tivu do 10 zaměst­nanců v pros­torách vysokého stan­dar­du. Práce ve stan­dard­ním pra­cov­ním čase, né na směny.

Pracovní poměr

  • Plný úvazek

Mzda

  • Na zák­ladě poža­davků zájem­ce a zkušenos­ti v daném oboru

Pracoviště

  • Za dra­hou 4735, 79601 Prostějov

Máte zájem ?

  • Resp. poš­tou na adresu:
    twd SK, s.r.o., Priemy­sel­ná 15278/14, Ban­ská Bystri­ca 974 01

Odpovíme na každý písem­ně pro­jevený zájem.