Čítať viac
Objednávka porezu online

PANELSYSTEMS – Systémové riešenia pre odvetrané fasády

17.10.2022

Vážení zákazní­ci, prinášame Vám ponuku riešení pre odve­trané fasády.

Hlavné výhody odve­tranej fasády:

• je vynika­júcim izolá­torom pro­ti tepel­ným výkyvom
• prináša úsporu energie na budovách
• zvuko­vo izolu­je
• zabraňu­je kon­den­zácii vod­ných pár
• ľahko sa inš­talu­je a udrži­a­va
• má vysokú živ­ot­nosť
• ideálne rieše­nie pri rekonštrukcii starších budov
• a mno­hé ďalšie

Z inter­ak­tívne­ho letáku sa ľahko dostanete kliknutím na pro­dukt do eshopu, kde môžete pohodlne nakúpiť.

Zobraz­iť ponuku SK››
Zobraz­iť ponuku CZ››

Ceny sú uve­dené bez DPH.

PANELSYSTEMS - Systémové riešenia pre odvetrané fasády