Čítať viac
Objednávka porezu online

Novinka Blum - Revego

15.04.2024

Nová kategória výrobkov — Pock­et sys­témy – otvára úplne novú per­spek­tívu mul­ti­funkčného využi­tia miest­nos­ti: Vďa­ka jedinečné­mu sys­té­mu posu­vných dverí REVEGO s plne inte­grovanou tech­noló­giou otvoríte celé obyt­né priesto­ry a opäť ich ľahko skryjete.

REVEGO sa vyz­naču­je kom­for­tom pohy­bu a jednoduchým ovlá­daním, na aké ste zvyknutí od značky Blum: Vďa­ka tech­nológii pohy­bu TIP-ON sa čelá otvára­jú ľahkým zat­lačením aj bez úchytky. Stačí krátko zat­lačiť a dvier­ka sa zatvo­ria, vysunú sa z puz­dra a ďalším stlačením sa celá nábytková lin­ka opäť skryje.

»Nakúpiť BLUM Revego na ESHOPE TU«

»Nakon­fig­u­ru­jte si vlast­né rieše­nie pock­et sys­té­mov REVEGO«

Oce­ne­nia

Diza­jn a funk­cia kovaní BLUM zanechá­va­jú dojem po celom svete. Ich cene­nia potvrdzu­jú vysokú kval­i­tu výrobkov.