Zásady spracovania osobných údajov

Spoločnosť twd SK, s.r.o. so sídlom Kremnička 5, P. O. Box 409, SK-974 03 Banská Bystrica 3, IČO: 48185621, IČ DPH: SK2120081513, zapísaná v OR OS v B. Bystrici, odd. Sro, vl. 28173/S (ďalej len „Správca“) v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/2017 zo dňa 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 25. 5. 2018 informuje o zásadách spracovania, zhromažďovania a uchovávania osobných údajov svojich zákazníkov (ďalej len „Subjekt“)

Rozsah spracovaných osobných údajov

 1. Meno a priezvisko, prípadne názov spoločnosti
 2. Adresa bydliska alebo sídla firmy
 3. E-mailová adresa
 4. Telefonický kontakt

Účel spracovania osobných údajov

Osobné údaje uvedené v odst. 1 bude Správca zhromažďovať, uchovávať a spracovávať v súlade s účelom, na základe ktorého boli zhromaždené:

 1. Predaj tovaru (zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovania vrátane zaplatenia a doručenia objednaného tovaru)
 2. Evidencia a zasielanie dokladov (faktúry, kúpne zmluvy a.i.) nevyhnutných pri obchodnom styku
 3. Komunikácia (informácie o aktuálnom stave objednávky, reklamácia a.i.)
 4. Ochrana, bezpečnosť a riešenie sporov (naším oprávneným záujmom je zaistenie ochrany a bezpečnosť našich systémov a našich zákazníkov, pri prevencii podvodov, riešení sporov a presadzovaní našich dohôd)
 5. Kamerové záznamy (Správca umiestňuje do svojich predajní a priestorov kamery z dôvodu ochrany svojich oprávnených záujmov)
 6. Marketingové ponuky (zasielanie obchodných informácií a marketingových ponúk v súčinnosti s predmetom podnikania).

Osobné údaje správca

Správca je oprávnený spracúvať osobné údaje manuálne alebo automatizovane prostredníctvom svojich k tomu oprávnených zamestnancov. Osobné údaje sú uložené v zabezpečených databázach. Správca vyhlasuje, že všetky spracované osobné údaje, prípadne ich nevyhnutné predávanie, bude plne zabezpečené v súlade s platnými právnymi predpismi, upravujúcimi ochranu osobných údajov a s právnymi predpismi regulujúcimi sprostredkovateľskú činnosť Správcu.

Twd SK s.r.o. ako Správca poveruje spracovaním osobných údajov aj ďalšie Subjekty tvz. Spracovateľov. Spracovateľom je každý Subjekt, ktorý spracováva osobné údaje pre Správcu za účelom a spôsobom, ktorý mu stanoví Správca. Správca poskytuje Spracovateľom len údaje nevyhnutne potrebné na zabezpečenie svojich služieb. Subjekt využíva napr. služby prepravných spoločností.

Podľa zákona o ochrane osobných údajov má subjekt právo:

 1. požadovať kedykoľvek bezplatnú informáciu o spracovaní svojich osobných údajov
 2. v prípade, že sa domnieva, že spracovanie osobných údajov Správca vykonáva v rozpore so zákonnými podmienkami ochrany osobných údajov, môže požiadať o vysvetlenie, požadovať, aby Správca odstránil takto vzniknutý stav, hlavne môže požadovať zabezpečenie opravy, doplnenie, vymazanie osobných údajov, alebo blokáciu osobných údajov
 3. kedykoľvek sa obrátiť so svojou žiadosťou na poverenca pre ochranu osobných údajov, alebo na Úrad na ochranu osobných údajov
 4. kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré budú následne vymazané.

Kontaktné údaje správcu:

Doručovacia adresa

twd SK, s.r.o.
Kremnička 5, P.O.Box 409,
SK-974 03 Banská Bystrica 3
info@twd.sk
+421 48 / 414 82 17 – 19
+421 905 630 907

sk Slovak
X