Čítať viac
Objednávka porezu online

MNS 2021 – zaujímavé prezentácie a novinky od viac ako 20 vystavovateľov

29.09.2021

Ďaku­jeme Vám za účasť. Sme radi, že sa nám spoločne podar­i­lo vytvoriť prí­jem­né prostredie a tešíme sa na ďalšie ročníky a pláno­vané akcie.

Tím twd

Peter Zemaník mod­erá­tor akcie, a aktívny prispievateľ na portáli drevmag​.com uvere­jnil aj komen­to­vanú fotore­portáž: MNS – tradí­ciu neza­s­tavi­la ani pandémia

Vlani to nevyš­lo. Vlani bol lock­down. Odvt­edy sme sa naučili zaobchádzať aj s pandémiou, a aj to bol dôvod, prečo sa v twd v Banskej Bystri­ci rozhodli nad­vi­azať na pre­rušenú niť tradičného podu­ja­tia MNS – mater­iá­ly, novinky, servis.

Tradí­ciu už desi­atich ročníkov pripomenul počas otvore­nia, ktoré bolo 23. sep­tem­bra 2021 od 10:00 hod. Igor Patráš, ml., obchod­ný ria­diteľ hos­titeľskej firmy twd SK, s.r.o. Podob­ne, ako jeho, spovedal mod­erá­tor podu­ja­tia aj všetkých zúčast­nených vys­tavo­vateľov, naprík­lad aj Ing. Romana Chovan­ca, Excel­lent CD, spol. s r.o. zo Zvolena

Celý článok uvere­j­nený na portáli Drevmag si môžete prečí­tať tu.