Čítať viac
Objednávka porezu online

Pravidlá súťaže

Súťaž o rukav­ice na grilovanie

Pod­mienky súťaže na Facebooku

Súťaž pre­bieha v ter­míne od 21.6.2023 do 28.6.2023 9:00 hod. Komen­táre do súťaže mimo tohto času neb­udú zahrnuté pri náhod­nom výbere výhercov.

Ako môže výhru súťažiaci získať?

  • Prih­lási sa na svoj osob­ný pro­fil na sociál­nej sieti Facebook.
  • Pod svo­jím osob­ným pro­filom súťažiaci napíše komen­tár, pod súťažný príspe­vok, kde bude spomenuté, aké má najobľúbene­jšie jed­lo na grile.
  • Každý súťažiaci môže vložiť iba jed­nu súťažnú odpoveď.

28.06.2023 vyberieme náhodne 3 výher­cov, ktorí získa­jú výhru.

Uspo­ri­a­dateľ: twd SK, s.r.o. – síd­lo a pre­vádz­ka: Priemy­sel­ná 15278/14, 974 01 Ban­ská Bystri­ca, IČO: 48185621.

Výher­com sa môže stať iba účast­ník s doručo­va­cou adresou na území Slovenskej republiky.

Výher­ca výhry bude ozná­mený na Face­book stránke twd SK, s r o v komen­tári pod súťažným príspevkom. Výher­ca bude vyz­vaný, aby oznámil korešpon­denčnú adresu do správy naj­neskôr do sied­mich dní od vyh­láse­nia Výher­cu. V prí­pade, že Výher­ca neza­šle svo­ju adresu do tohto ter­mínu, strá­ca nárok na výhru.

Výhra bude zaslaná Výher­covi naj­neskôr do 30 dní od ozná­me­nia Výher­cu Súťaže na Face­booku na adresu ozná­menú Výher­com v rám­ci Sloven­s­ka balíkom.

Výhry z tej­to Súťaže nie je možné pre­viesť na iné oso­by ani na iných Súťažiacich.

Účasťou v Súťaži vyjadru­je účast­ník Súťaže dobrovoľne svoj výslovný súh­las s pravid­la­mi a so spra­co­v­aním osob­ných úda­jov na úče­ly súťaže. Uspo­ri­a­dateľ Súťaže si vyhradzu­je prá­vo konečného rozhod­nu­tia vo všetkých záleži­tos­ti­ach súvisiaci­ch s jej uspo­ri­adaním a to vrá­tane jej pre­ruše­nia, zruše­nia ale­bo úpravy jej Pra­vi­diel a to s účin­nosťou odo dňa uvere­j­ne­nia na stránkach:

https://​www​.face​book​.com/​t​w​d​.​s​k.sro.

V ostat­ných bodoch sa Súťaž a vzťahy medzi Súťažiacim a Uspo­ri­a­dateľom ria­dia právnym pori­ad­kom Slovenskej republiky.

Účasť v Súťaži je dobrovoľná a účast­ník svo­jou účasťou v Súťaži vyjadru­je svoj súh­las s jej Pravid­la­mi. Akékoľvek obchádzanie tých­to Pra­vi­diel Súťažiacim či pokus o ich zneuži­tie je dôvodom na okamžité vylúče­nie takého­to Súťaži­ace­ho zo Súťaže.

Face­book nie je uspo­ri­a­dateľom súťaže, nespon­zoru­je ju a nijako s ňou nesúvisí.